bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy


2022


UCHWAŁA NR LVI/1152/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji przez Gminę Miasta Bydgoszcz programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

treść uchwały


Uchwała NR XLIX/1026/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej

treść uchwały


Uchwała NR XLIX/1025/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie w formie mieszkań wspomaganych dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2022-2023”

treść uchwały


2021


Uchwała NR XL/875/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2023.

treść uchwały


Uchwała NR XL/874/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2023”,

treść uchwały


Uchwała NR XXXIX/844/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji lecznicze.

treść uchwały

OBWIESZCZENIE NR 2/2021 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji lecznicze

treść obwieszczenia


Uchwała NR XXXIX/843/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2021
treść uchwały


2020


UCHWAŁA NR XXXI/747/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
treść uchwały


UCHWAŁA NR XXXI/746/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIII/557/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2020
treść uchwały


UCHWAŁA NR XXXI/718/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
treść uchwały


UCHWAŁA NR XXXI/717/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu " Klucz do lepszego życia" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
treść uchwały


UCHWAŁA NR XXIII/559/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2018 - 2025 za rok 2019
treść uchwały


UCHWAŁA NR XXIII/558/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb za rok 2020
treść uchwały


UCHWAŁA NR XXIII/557/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2020
treść uchwały
załącznik


UCHWAŁA NR XXIII/556/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy
treść uchwały


UCHWAŁA NR XXII/547/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 20 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/526/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
treść uchwały


UCHWAŁA NR XX/499/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie przystąpienia Miasta Bydgoszczy do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
treść uchwały


2019


UCHWAŁA NR XIX/455/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Zaopiekowani” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020
treść uchwały


UCHWAŁA NR XVIII/408/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciai mieszkaniach chronionych
treść uchwały


UCHWAŁA NR XVIII/407/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY  z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/139/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2019
treść uchwały


UCHWAŁA NR XII/209/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realiazcji "Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bydgoszczy na lata 2016 - 2023" za okres od 2016 do 2018 roku
treść uchwały


UCHWAŁA NR XI/180/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Miasta Bydgoszczy na lata 2019 - 2022"
treść uchwały


UCHWAŁA NR XI/179/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprwaie przyjęcia sprawozdania z realiacji Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2018 - 2025 za rok 2018
treść uchwały


UCHWAŁA NR XI/178/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb na rok 2019
treść uchwały


UCHWAŁA NR XI/177/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy
treść uchwały


UCHWAŁA NR IX/139/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2019
treść uchwały


UCHWAŁA NR IX/138/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy za rok 2018
treść uchwały


UCHWAŁA NR IX/137/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020" za rok 2018
treść uchwały


UCHWAŁA NR IX/136/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
treść uchwały


2018


UCHWAŁA NR LXVI/1391/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIX/1283/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2018
treść uchwały


UCHWAŁA NR LXI/1342/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej
treść uchwały


UCHWAŁA NR LXI/1340/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
treść uchwały


UCHWAŁA NR LXI/1339/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Lepsze jutro" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
treść uchwały


UCHWAŁA NR LXI/1338/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść uchwały


UCHWAŁA NR LIX/1286/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb na rok 2018
treść uchwały


UCHWAŁA NR LIX/1285/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy
treść uchwały


UCHWAŁA NR LIX/1284/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2025
treść uchwały


UCHWAŁA NR LIX/1283/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Warszwie w roku 2018
treść uchwały


UCHWAŁA NR LIX/1282/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020"
treść uchwały


UCHWAŁA NR LIX/1281/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bydgoszczy na lata 2018-2020
treść uchwały


UCHWAŁA NR LVII/1246/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
treść uchwały


UCHWAŁA NR LVII/1245/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy na lata 2015-2017" za rok 2017
treść uchwały


UCHWAŁA NR LVII/1244/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy za rok 2017
treść uchwały


UCHWAŁA NR LVI/1212/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Lepsze jutro" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
treść uchwały


2017


UCHWAŁA NR XLIX/1014/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/839/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2017
treść uchwały


UCHWAŁA NR XLIII/890/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2017”
treść uchwały


UCHWAŁA NR XLIII/889/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb na rok 2017.
treść uchwały


UCHWAŁA NR XLIII/888/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy
treść uchwały


Uchwała nr XLI/839/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2017.
treść uchwały


Uchwała nr XLI/838/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
treść uchwały


Uchwała nr XLI/836/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy na lata 2015-2017” za rok 2016.
treść uchwały


Uchwała nr XLI/835/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016  oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
treść uchwały


Uchwała nr XL/818/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie "Inicjatywy Miasta na rzecz poprawy sytuacji osób bezdomnych"
treść uchwały


2016


Uchwała nr XXIV/428/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016
treść uchwały


Uchwała nr XXV/442/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r. oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
treść uchwały


Uchwała nr XXV/443/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały o utworzeniu Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.
treść uchwały


Uchwała nr XXV/444/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bydgoszczy za rok 2015.
treść uchwały


Uchwała nr XXVII/487/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb na rok 2016.
treść uchwały


Uchwała nr XXVII/488/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2016”.
treść uchwały


Uchwała nr XXVII/489/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy na lata 2015 – 2017” za rok 2015.
treść uchwały


Uchwała nr XXVII/490/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bydgoszczy w latach 2005 – 2015” za lata 2012 – 2015 wraz z wnioskami w tym zakresie.
treść uchwały


Uchwała nr XXVII/491/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazywanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2016.
treść uchwały


Uchwała nr XXIX/525/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2015.
treść uchwały


Uchwała nr XXIX/526/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
treść uchwały


Uchwała nr XXIX/527/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy.
treść uchwały


Uchwała nr XXIX/528/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.
treść uchwały


Uchwała nr XXXIV/642/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bydgoszczy na lata 2016-2023"
treść uchwały


2015


Uchwała nr VI/36/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bydgoszczy na lata 2015 – 2017
treść uchwały

Uchwała nr VI/37/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bydgoszczy na lata 2015 – 2017
treść uchwały

Uchwała nr IX/114/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb na rok 2015
treść uchwały

Uchwała nr IX/115/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2015”
treść uchwały

Uchwała nr IX/116/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy za lata 2012 – 2014
treść uchwały

Uchwała nr IX/117/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 r.   
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r. oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania
treść uchwały

Uchwała nr IX/118/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych które finansowane będą z zaliczki przekazywanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2015
treść uchwały

Uchwała nr XI/136/15 Rady Miasta Bydgoszczy  z dnia 29 kwietnia 2015 r.   
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Bydgoszczy na lata 2015 – 2017”
treść uchwały

Uchwała nr XI/137/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r.   
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy
treść uchwały

Uchwała nr XI/138/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r.   
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015
treść uchwały

Uchwała nr XVI/245/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2 września 2015 r.   
zmieniająca uchwałę Nr IX/118/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazywanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
treść uchwały

Uchwała nr XXII/385/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015 r.   
zmieniająca uchwałę Nr LI/1126/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
treść uchwały


2014


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LVIII/1226/14 z dnia 2014.05.28
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (5)
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LVIII/1235/14 z dnia 2014.05.28
w sprawie likwidacji placówki "Rodzinny Dom Dziecka" z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Morszczukowej 9
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LVII/1196/14 z dnia 2014.04.30
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (4)
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LVII/1194/14 z dnia 2014.04.30
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy.
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LIV/1163/14 z dnia 2014.02.26
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazywanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2014.
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LIV/1162/14 z dnia 2014.02.26
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 r. oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadania.
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LIII/1131/14 z dnia 2014.02.26
w srawie przyjęcia "Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2014"
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LIII/1130/14 z dnia 2014.02.26
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2013 wraz z wykazem potrzeb na rok 2014
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1126/14 z dnia 2014.01.29
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożwiania "Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1125/14 z dnia 2014.01.29
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1124/14 z dnia 2014.01.29
w sprawie ustanowienia wieloletniego program osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
treść uchwały


2013


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLVIII/1054/13 z dnia 2013.11.27
zmimieniająca uchwałę nr XXXIX/833/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań z zalresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w 2013 r.
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczu nr XLVI/973/13 z dnia 2013.09.25
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia  w całości wraz z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
treść zarządzenia


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLVIII/1056/13 z dnia 2013.11.27
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.
treść zarządzenia


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLVIII/1055/13 z dnia 2013.11.27
w sprawie przyjęcia informacji o realizacji projektu systemowego "Krok do przodu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLVIII/1054/13 z dnia 2013.11.27

zmimieniająca uchwałę nr XXXIX/833/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań z zalresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w 2013 r.
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLI/859/13 z dnia 2013.04.24
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXIX/833/13 z dnia 2013.03.27
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w roku 2013
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXVIII/803/13 z dnia 2013.02.27
w sprawie przyjęcia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2013”
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXVIII/802/13 z dnia 2013.02.27
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2012 wraz z wykazem potrzeb na rok 2013
treść uchwały


2012


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXVII/506/12 z dnia 2012.04.25
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Bydgoszczy
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXIV/465/12 z dnia 2012.03.28
w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2012”
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXIV/464/12 z dnia 2012.03.28
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2011 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXII/439/12 z dnia 2012.02.29
w sprawie wyposażenia w majątek Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XXI/394/12 z dnia 2012.01.25
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść uchwały


2011


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XV/252/11 z dnia 2011.09.28
w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XI/95/11 z dnia 2011.04.27
w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2011”
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XI/94/11 z dnia 2011.04.27
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2010 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr VI/28/11 z dnia 2011.01.26
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść uchwały


2010


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1156/10 z dnia 2010.10.27
w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXIII/1101/10 z dnia 2010.09.22
w sprawie przyjęcia informacji o realizacji projektu systemowego „Krok do przodu” w latach 2008 – 2010 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LXII/946/10 z dnia 2010.03.24
w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2010"
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LXII/945/10 z dnia 2010.03.24
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2009 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
treść uchwały


2009


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LVII/877/09 z dnia 2009.12.16
w sprawie przyjęcia informacji o programie aktywności lokalnej realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 r.
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LIV/820/09 z dnia 2009.10.28
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LII/786/09 z dnia 2009.09.23
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLVII/682/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyposażenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w nieruchomość stanowiącą własność Miasta Bydgoszczy
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLVIII/696/09 z dnia 2009.05.27
w sprawie przyjęcia informacji o „Pomocy świadczonej przez jednostki pomocy społecznej na rzecz osób zaburzonych i chorych psychicznie”
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLVII/682/09 z dnia 2009.04.28
w sprawie wyposażenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w nieruchomość stanowiącą własność Miasta Bydgoszczy
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLV/637/09 z dnia 2009.04.01
w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na rok 2009"
treść uchwały


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLV/636/09 z dnia 2009.04.01
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2008 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
treść uchwały
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 14.10.2022
Podpisał: Rada Miasta
Dokument z dnia: 08.08.2013
Dokument oglądany razy: 7 855