bip.gov.pl
A A A K
MOPS

MOPS Bydgoszcz

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

1. zasiłek stały,

2. zasiłek okresowy ,

3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

5. pomoc dla rodzin zastępczych,

6. pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki,

7. pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy.


ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

1. bilet kredytowany,

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne,

3. składki na ubezpieczenie społeczne,

4. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

sprawienie pogrzebu,

5. poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne

i rodzinne),

6. interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin,
w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu
się występujących dysfunkcji,

7. udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla
bezdomnych),

8. posiłek ,

9. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz
rodzinnych domach pomocy specjalistyczne,

10. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

11. mieszkania chronione,

12. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

13. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce
opiekuńczo-wychowawczej,

14. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
w tym w mieszkaniu chronionym,

15. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

16. pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób
usamodzielnianych,

17. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

18. rehabilitacja zawodowa i społeczna.Opublikował: Krzysztof Napierała
Publikacja dnia: 14.03.2019
Podpisał: Krzysztof Napierała
Dokument z dnia: 14.03.2019
Dokument oglądany razy: 2 345