bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2017 r.Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniające Zarządzenie Nr 83/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępców Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2018 roku


Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie powołania Komisji do przgotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 j.t. z późn. zm.)


Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 .r” ogłoszonym w dniu 11 grudnia roku 2017 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2018 r.


Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2018r.


Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 r.


Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na terenie miasta Bydgoszczy w styczniu 2018r.


Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępców Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia kosztów utrzymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2018 prowadzonych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłku w roku 2018 w stołówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 12 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 11 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r."


Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 11 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.
zmieniające Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe.


Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 17 listopada 2017r.
zmieniające Zarządzenie Nr 71/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomcy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art, 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z późn. zm.)


Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 01 grudnia 2017r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018


Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 27 listopada 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” ogłoszonym w dniu 8 listopada 2017 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 17 listopada 2017r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 j.t. z późn. zm.)


Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe.


Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednidaniowych w okresie od 02.01.2018 r. do 31.13.2018 r."


Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok


Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 31 października 2017r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 31 października 2017r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019


Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 31 października 2017r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019


Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 30 października 2017r.
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie dochodzenia należności z tytułu świadczonych usług w ośrodkach wsparcia oraz specjalistycznych usług opiekuńczych


Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej  1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 23 października 2017r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy w Bydgoszczy podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 23 października 2017r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej obcych środków trwałych będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 23 października 2017r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu na sprzedaż pojazdu służbowego


Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 16 października 2017r.
w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Witalni" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenia nr 57/2017 z dnia 12 października 2017r.
zmieniające Zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019


Zarządzenia nr 56/2017 z dnia 12 października 2017r.
zmieniające Zarządzenie nr 48/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019


Zarządzenia nr 55/2017 z dnia 12 października 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy, w ramach projektu pt. "Witalni" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenia nr 54/2017 z dnia 12 października 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy, w ramach projektu pt. "Witalni" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 12 października 2017r.
w sprawie ustalenia zasad organizacji trybu postępowania i udzielenie zamówień pblicznych.


Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 2 października 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społcznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 2 października 2017r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok


Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 28 września 2017r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy w Bydgoszczy podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 22 września 2017r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy, w ramach projektu pt. "Witalni" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 22 września 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019


Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 22 września 2017r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy, w ramach projektu pt. "Witalni" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"


Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 22 września 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019


Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 21 września 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i ubezpieczeń w Dziale Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 21 września 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń w Dziale realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 43 z dnia 19 września 2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności" ogłoszonym w dniu 30 sierpnia 2017 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 30 sierpnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 30 sierpnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 30 sierpnia
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: „Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności”


Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 4 sierpnia
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępców Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.


Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 24 lipca
w sprawie unieważnienia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2017


Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 20 lipca
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania dotyczącej wydawania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 19 lipca
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności" ogłoszonym w dniu 28 czerwca 2017 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez ogranizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 14 lipca
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Działu Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 12 lipca
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 11 lipca
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie artykułów biurowych, technicznych i gospodarczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9


Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające Zarządzenie nr 33/2016 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 31/2017  z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające Zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 28 czerwca
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności"


Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 28 czerwca
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok


Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 29 czerwca
w sprawie ustalenia procedury użytkowania mobilnych urządzeń antynapadowych GPS


Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 23 czerwca
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 14 czerwca
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcz podczas jego nieobecności.


Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 31 maja
zmieniające zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 19 maja
w sprawie zmiany regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 47/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 12 maja
zmieniające zarządzenie nr 47/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 14 kwietnia
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcz podczas jego nieobecności.


Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 12 kwietnia
w  sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 7 kwietnia
zmieniające zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 19/2017  z dnia 29 marca
zmieniające zarządzenie Nr 52/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Rodzina w Centrum" dla zadań realizowanych przez PCPR/MOPR/MOPS.


Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 14 marca
w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 28 lutego
zmieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 28 lutego
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2017


Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 23 lutego
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcz
podczas jego nieobecności.


Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 21 lutego
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:"Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności" ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2017 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działąlność pożytku publicznego oraz określania zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 9 lutego
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcz
podczas jego nieobecności.


Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 1 lutego
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności.


Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 stycznia
zminiające zarządzenie Nr 33/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 30 stycznia
zmieniające Zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 23 stycznia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok


Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 23 stycznia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizacje w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej pn: "Pomoc rzeczowa dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności"


Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 23 stycznia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.


Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 23 stycznia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.


Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 18 stycznia
w sprawie zmiany regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 12 stycznia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu


Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 12 stycznia
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2017 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 4 stycznia
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 4 stycznia
w sprawie powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w związku z ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016r. konkursem nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16.
Opublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 03.01.2018
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 10 866