bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora MOPS Bydgoszcz 2013

Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 18 grudnia 2013
zmieniające zarządzenie Nr 52/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


Zarządzenie nr 73 z dnia 18 grudnia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot okreśłonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Zarządzenie nr 72/2013 z dnia 17 grudnia 2013
w sprawie wyrównania wymiaru czasu pracy w roku 2014 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 71 /2013 z dnia 17 grudnia 2013
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 70/2013 z dnia 17 grudnia 2013
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 69/2013 z dnia 10 grudnia 2013
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2014 r.


Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 10 grudnia 2013
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Mielskiego Ośrdka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2014 roku


Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 10 grudnia 2013
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok.


Zarządzenie nr 66/2013 z dnia 10 grudnia 2013
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok.


Zarządzenie nr 65/2013 z dnia 10 grudnia 2013
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok.


Zarządzenie nr 64/2013 z dnia 5 grudnia 2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy ogłoszonym w dniu 7 listopada 2013 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasady i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 63/2013 z dnia 5 grudnia 2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2014 r. ogłoszonym w dniu 7 listopada 2013 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasady i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 5 grudnia 2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: Prowadzenie Centrum Pomocy Dla Bedomnych ogłoszonym w dniu 7 listopada 2013 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasady i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 2 grudnia 2013
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1000,00 zł będących w użytkowanie Środowiskowego Domu Samopomocy "Niezapominajka", Środowiskowego Domu Samopomocy "Bławatek", Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 60/2013 z dnia 18 listopada 2013
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1000,00 zł będących w użytkowaniu Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a


Zarządzenie nr 59/2013 z dnia 7 listopada 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 58/2013 z dnia 4 listopada 2013
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej  oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych"


Zarządzenie nr 57/2013 z dnia 4 listopada 2013
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2014


Zarządzenie nr 56/2013 z dnia 4 listopada 2013
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej  oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jedniodaniowych w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r."


Zarządzenie nr 55/2013 z dnia 4 listopada 2013
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2014


Zarządzenie nr 54/2013 z dnia 4 listopada 2013
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej  oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej pn:"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy"


Zarządzenie nr 53/2013 z dnia 4 listopada 2013
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2014


Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 25 października 2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozcznej


Zarządzenie nr 51/2013 z dnia 22 października 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Zarządzenie nr 50/2013 z dnia 22 października 2013
w sprawie zmiany dobowego wymiaru czasu pracy w dniu 24 grudnia 2013 r. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 49/2013 z dnia 11 października 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 48/2013 z dnia 30 września 2013
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.


Zarządzenie nr 47/2013 z dnia 17 września 2013
zmieniające zarządzenie Nr 36/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 46/2013 z dnia 4 września 2013
zmieniające zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 44/2013 z dnia 4 września 2013 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 43/2013 z dnia 2 września 2013 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 2 września 2013
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bhp w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 


Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 27 sierpnia 2013
zmieniające zarządzenie Nr 36/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013
w sprawie wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Instrukcji dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia p stanie kontroli zarządczej


Zarządzenie nr 39/2013 z dnia  20 sierpnia 2013 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 


Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 15 lipca 2013
zmieniające Zarządzenie nr 79/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 9 lipca 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 3 lipca 2013
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej od 14000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 31 maja 2013
w sprawie wprowadzenia systemu HACCP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 22 maja 2013
w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 21 maja 2013
zmieniające Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 21 maja 2013
w sprawie powołania i funkcjonowania zespołu HACCP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 15 maja 2013
w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 14 maja 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 26 kwietnia 2013
zmieniające Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 26 kwietnia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 22 kwietnia 2013
w sprawie wprowadzenia procedury gospodarowania odpadami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 22 kwietnia 2013
zmieniające Zarządzenie nr 80/11 z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 12 kwietnia 2013
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2013 roku


Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 9 kwietnia 2013
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 27 marca 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zmówień o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 19 marca 2013
w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 13 marca 2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowislo urzędnicze


Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 11 marca 2013
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 1 marca 2013
zmieniające Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 13 lutego 2013
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2013 rok


Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 14 marca 2013
zmieniające Zarządzenie nr 71 71/2010r. w sprawie przyjęcia Zasad Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013
zmieniające Zarządzenie nr 79/11 79/11 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 11 lutego 2013
w sprawie powołąnia Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 11 lutego 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetagowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartośći szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 25 stycznia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 18 stycznia 2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku


Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 9 stycznia 2013
w sprawie przyjęcia regulaminu prac komisji ds. opiniowania wniosków o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 8 stycznia 2013
zmieniające Zarządzenie nr 91/2012 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 8 stycznia 2013
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2013r.


Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 EURO do progów unijnych


Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 3 stycznia 2013
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BydgoszczyOpublikował: Bartłomiej Bielak
Publikacja dnia: 26.07.2017
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 13.01.2014
Dokument oglądany razy: 20 434