bip.gov.pl
A A A K
MOPS

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 2016 r.

Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 23 grudnia
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępców Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności


Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 16 grudnia
w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 15 grudnia
w sprawie określenia stawek na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego


Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 15 grudnia
w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu


Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 14 grudnia
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 14 grudnia
w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.


Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 14 grudnia
w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.


Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 grudnia
w spraawie ustalenia kosztów pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.


Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 14 grudnia
w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2017 roku


Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 13 grudnia
w sprawie ustalenia kosztu jednostkowego posiłku w roku 2017 w stołówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe


Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 13 grudnia
w sprawie ustalenia ceny jednostkowej usług opikuńczych realizowanych przez organizację pozarządowe na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2017


Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 12 grudnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej użyczonych składników majątku ruchomego w Kujawsko Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 12 grudnia
w sprawie powołania Komisji Powypadkowej badającą okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.


Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 8 grudnia
w sprawie ustalenia kosztów utrzymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w roku 2017 prowadzonych przez organizację pozarządowe.


Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 5 grudnia
zmieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 5 grudnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok


Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 5 grudnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok


Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 5 grudnia
w sprawie rozstrzygnięcia ptwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019


Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 28 listopada
zmieniające Zarządzenie Nr 47/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie żywnościowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 272.


Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 28 listopada
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:

1. "Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych"
2. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy"
3. "Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r."

ogłoszonych w dniu 8 listopada 2016 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia zasady i trybu pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 25 listopada
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówenia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie aart. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 8 listopada
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstwie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 7 listopada
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 7 listopada
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017 rok


Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 7 listopada
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017 rok


Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 7 listopada
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2017-2019


Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 28 października
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 28 października
w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Rodzina w Centrum" dla zadań realizowanych przez PCPR/MOPR/MOPS


Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 21 października 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 13 października 2016r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 6 października 2016r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 3 października 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej obcych środków trwałych będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 3 października 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w magazynie żywnościowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 272


Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 3 października 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 22 września 2016r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecnośći


Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 22 września 2016r.
zmieniające zarządzenie Nr 39/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 07 października 2015 r. w sprawie ustalenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 19 września 2016r.
w sprawie ustalenia procedury windykacyjnej świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej


Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 12 września 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia w lokalu przy ul. Broniewskiego 1.


Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultantów opiniującego wnioski osób o skierowanie do domu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.
zmieniające zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 33/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej wyposażenia w lokalu przy ul. Świetlicowej 8


Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 22 lipca 2016r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępców Dyrektora Miejsckiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 15 lipca 2016r
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 30 czerwca 2016r
zmieniające Zarządzenie nr 55/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad (Polityki) Rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Wodny Kraj" przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9.


Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.


Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 23 maja 2016 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.


Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 12 maja 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 12 maja 2016r.
zmieniające zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.


Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 4 maja 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka Działu Organizacyjnego-Administracyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
zmieniające zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w 2016r.


Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie wznaczenia i umocowania Zastępców Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności.


Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ustalenia Instrukcji udostępniania informacji publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia funkcjonującego na terenie miasta Bydoszcz w 2016r.


Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka Działu Organizacyjno-Adminiestracyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Programów działalności i Planów Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy w Bydgoszczy na 2016 r.


Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji przedmiotów o wartości powyżej 1.000,00 zł będących w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9.


Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 15 marca 2016r.
zmieniające Zarządzenie nr 33/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Mieskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenir nr 9/2016 - Anulowano.


Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Zastępcy Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na rok 2016 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia i umocowania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas jego nieobecności


Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie ceny 1 godziny realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psyhicznymi w 2016 roku


Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 74/2015 w sprawie ustalenia kosztu przygotowania posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w 2016 r.


Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie ustalenia kosztów pobytu w ośrodku wsparcia funkcjonującym na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.


Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
Opublikował: Andrzej Wojdon
Publikacja dnia: 27.12.2016
Podpisał: Łukasz Włodarczak
Dokument z dnia: 21.02.2016
Dokument oglądany razy: 18 914